Hondenschool  & Gedragstherapie 

Vaccinatiebeleid & Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Partijen:

 • Dog Mind Hondenschool & Gedragstherapie, gevestigd te Zeewolde, KvK nummer 80662951

 • Cursist/klant: eigenaar van de hond

 • Hond: hond(en) van cursist die de cursus, privéles en/of behandeling volgen bij instructeur/gedragstherapeut

 

Artikel 1 – Werkzaamheden

 1. Dog Mind voert de werkzaamheden uit naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap. Zij staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren. Dog Mind zal in alle redelijkheid haar best doen om het gewenste resultaat op het trainingsveld en/of tijdens een behandeling te bereiken. Dog Mind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het gewenste resultaat. 

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten, de algemene voorwaarden en de klachtenregeling.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Dog Mind en cursist/klant.

 3. Dog Mind behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Cursist/klant kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de cursist/klant, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

 4. Bij de inschrijving dient de cursist/klant het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te overleggen.

 5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

 6. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien één van de partijen deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

 7. AVG. De cursist gaat er mee akkoord dat wij zijn/haar gegevens in ons systeem vastleggen en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden.

 8. Op ons trainingsveld worden foto's gemaakt die op onze Facebookaccount geplaatst worden. Cursisten/klanten kunnen al dan niet herkenbaar op Facebook gezet worden. Tenzij cursist/klant nadrukkelijk aangeeft dat deze foto's, waarop hij/zij herkenbaar is afgebeeld, niet hiervoor gebruikt mogen worden gaan wij uit van stilzwijgende toestemming voor het publiceren van de foto's op Facebook.

 

Artikel 3 – Rechten en plichten

 1. Loopse teven mogen alleen in overleg met de instructeur deelnemen aan de cursus. Het staat de instructeur vrij om de hond te weigeren tijdens de les. De cursist mag deze gemiste lessen op een ander overeengekomen moment inhalen. 

 2. Honden met een besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de cursus.

 3. Dog Mind heeft het recht een hond te weigeren wanneer de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid of dierenwelzijn in het gedrang zijn.

 4. Dog Mind is gesloten op officiële feestdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 5. De instructeurs van Dog Mind hebben het recht vakantiedagen op te nemen. Deze vakanties worden minimaal 2 weken van te voren aan de cursisten bekend gemaakt. Tijdens deze vakanties is Dog Mind niet beschikbaar, tenzij anders aangegeven.

 6. Wanneer een les/behandeling door overmacht (zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten) niet door kan gaan, zal deze de cursist/klant zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op Dog Mind verhaald worden.

 7. Dog Mind heeft het recht om de cursus niet door te laten gaan bij bepaalde weersomstandigheden als gladheid, extreme hitte, regen of weeralarm. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op Dog Mind verhaald worden. Er zullen inhaaldagen worden afgesproken.

 8. Dog Mind heeft het recht de overeenkomst te verbreken als blijkt dat cursist/klant de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde cursus.

 

Artikel 4 – Rechten en plichten cursist/klant

 1. Cursist/klant is verplicht om Dog Mind te voorzien van alle benodigde informatie rondom het huisdier.

 2. De hond dient gezond te zijn en jaarlijks door de eigenaar te worden ingeënt.

 3. Cursist/klant meldt veranderingen in de gezondheid van de hond (loopsheid, besmettelijke ziekte, etc.) zo spoedig mogelijk aan Dog Mind.

 4. Cursist/klant gaat akkoord met een positieve manier van opvoeding en training. Hierbij zijn correctie materialen verboden.

 5. Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van correctiematerialen door cursist/klant, wordt de toegang tot cursus geweigerd. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde cursus.

 6. De cursist/klant dient uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.

 7. Bij verhindering (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, inhaaldagen kunnen besproken of restitutie na rato.

 8. Bij vroegtijdig beëindigen van de cursus of no show is er geen recht op restitutie van het lesgeld, tenzij er een medische verklaring getoond kan worden die ten grondslag aan de beëindiging ligt. 

 9. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur.

 10. De hond dient tijdens de cursus, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de instructeur, aangelijnd te zijn.

 11. De honden mogen aan de lijn geen contact hebben met elkaar.

 12. In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan de gedragsregels en aanwijzingen van de instructeur.

 13. Tijdens de cursussen is het niet toegestaan gebruik te maken van telefoon (uitzondering in overleg), roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

 14. Cursist/klant dient de hond van tevoren goed uit te laten. Bij een ongelukje dienen zij zelf de uitwerpselen van de hond op te ruimen. Op het veld staan emmers om de zakjes te deponeren. 

 15. In het belang van uw hond achten wij jonge kinderen niet in staat om als begeleider van de hond tijdens trainingen op te treden. In overleg met de trainer, EN als het betreffende kind de kwaliteiten heeft EN als een ouder aanwezig is, kan hiervan afgeweken worden.

 16. Wij willen het ons ter beschikking gestelde terrein zo gaaf mogelijk houden. Laat uw hond daarom niet graven.

 17. Het is de cursist/klant niet toegestaan om zich in de stallen en/of buiten het aangegeven terrein te begeven. 

 

Artikel 5 – Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid

 1. Tijdens de verschillende cursussen en/of behandelingen die te volgen zijn bij Dog Mind blijft de cursist te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag en/of het gevolg van het gedrag van zijn of haar dieren. 

 2. De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van cursist/klant. Cursist/klant blijft als eigenaar van de hond altijd wettelijk aansprakelijk voor door deze hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.

 3. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist/klant. Dog Mind kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel.

 4. Cursist/klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Dog Mind of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op cursist/klant verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden gedeeld.

 5. Dog Mind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond tijdens de cursus.

 6. Dog. Mind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten, verwondingen, ongewenste dekkingen of overlijden van de hond.

 7. Dog Mind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever betreffende de hond.

 8. Dog Mind heeft een beroep aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 

Artikel 6 – Betalingen

 1. Alle weergegeven prijzen zijn inclusief prijzen. 

 2. Cursist/klant gaat akkoord met het vooraf betalen van de cursus. De cursus dienen uiterlijk voor aanvang van de cursus voldaan te worden. Dit kan per bank, contant of per pin bij de hondenschool. Cursist/klant ontvangt een factuur van Dog Mind met hierop het verschuldigde bedrag.

 3. Op de factuurt wordt geen BTW in rekening gebracht. Cursist/klant kan het dus niet in mindering brengen bij de belastingdienst.

 4. In geval van niet tijdige betaling door cursist/klant zal de hondenschool de toegang tot de cursus weigeren.

 

Het vaccinatiebeleid van Dog Mind

 

Dog Mind wil het risico op ziekten voor mens en dier zo klein mogelijk houden. Wij verwachten van iedere cursist/klant dat deze zijn/haar hond laat vaccineren. Dit betekent voor pups de basisvaccinatie op 6 – 9 – 12 weken leeftijd en vervolgens de herhaling op de leeftijd van ca. 1 jaar.

 

Voor honden vanaf 1 jaar stellen we de jaarlijkse vaccinatie tegen Weil verplicht. De 3-jaarlijkse cocktail dient gegeven te worden volgens het vaccinatieschema of er moet in plaats daarvan documentatie door de eigenaar over te leggen zijn van een titerbepaling die aangeeft dat er nog voldoende bescherming is tegen hondenziekte (canine distemper virus), parvo (canine parvo virus) en hepatitis (canine adenovirus-1).

 

Verder kan iedere eigenaar overwegen om ook tegen rabiës (hondsdolheid) te vaccineren.

 

Honden die uit het buitenland afkomstig zijn worden alleen toegelaten als ze voldoen aan de wettelijke eisen. Dat betekent dat de hond tenminste 3 maanden en 21 dagen oud moet zijn en minimaal 21 dagen voor de reis naar Nederland ingeënt is tegen hondsdolheid (rabiës). De hond moet een chip en een geldig dierenpaspoort hebben.

 

Honden die door de eigenaar vanuit Nederland mee worden genomen naar het buitenland dienen tegen hondsdolheid te worden gevaccineerd.

 

Het is niet toegestaan om een dier dat tekenen vertoont van een potentieel besmettelijke ziekte of aantoonbaar gediagnosticeerd is met een besmettelijke ziekte mee te nemen naar het terrein van Dog Mind. Bij twijfel dient de eigenaar contact op te nemen met Dog Mind.

 

Bij de start van de eerste cursus die uw hond bij ons volgt, dient iedere cursist het vaccinatieboekje van zijn/haar hond mee te nemen voor controle door Dog Mind. 
Daarnaast geldt dat voor alle honden die langdurig cursussen volgen of op het terrein van Dog Mind aanwezig zijn, er een jaarlijkse routinematige controle zal zijn op de vaccinaties.